بیانیه سیاست سرمایه‌گذاریبیانیه سیاست سرمایه گذاری در حقیقت همه تصمیمات سرمایه گذاری را هدایت می کند. بیانیه مذکور، افزون بر مشخص نمودن اهداف و محدودیت ها، بسیاری از موضوعات دیگر را نیز شامل می شود. این بیانیه شامل الزام استراتژی های سرمایه گذاری، سیاست های سرمایه گذاری، بررسی عملکرد و شناسایی و کنترل ریسک های مترتب بر سبد سرمایه گذاری، جزئیات گزارشگری سرمایه گذاری و شکل مورد نیاز جهت ارتباط با سرمایه گذاران می شود.
فایل بیانیه سیاست سرمایه گذاری