صورت‌های مالی


تاریخ عنوان شرح سال مالی نوع فایل ضمیمه
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش پشتیبان پارس مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ افشای پرتفوی ماهانه مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ صورت های مالی میان دوره ای ۳ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ صورت های مالی میان دوره ای ۳ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ گزارش عملکرد دوره میانی ۳ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس گزارش عملکرد دوره میانی ۳ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ افشای پرتفوی صندوق بازارگزدانی پاداش پشتیبان پارس آذر ماه افشای پرتفوی صندوق بازارگزدانی پاداش پشتیبان پارس گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی پاداش پشتیبان پارس گزارش صورت وضعیت پرتفوی پاداش پشتیبان پارس گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۱۰

افشای پرتفوی فروردین ماه صندوق

صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۲۸

صورت های مالی دوره ای ۹ ماه ۶ روزه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۹

صورت های مالی دوره ۹ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده)

صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۱۰

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۵/۱۳

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۶/۱۰

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۶/۱۲

گزارش عملکرد دوره  ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۶/۱۲

صورت های مالی دوره ای ۳ ماهه  منتهی به تیر ماه ۱۳۹۹

صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۰۹

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای
۱۳۹۹/۰۸/۱۱

۱۳۹۹/۰۷/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی 

گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به اردیبهشت ماه ۹۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به اردیبهشت ماه ۹۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد صندوق پاداش پشتیبان پارس ۱۳۹۹۰۷۳۰ (۱) گزارش عملکرد صندوق پاداش پشتیبان پارس ۱۳۹۹۰۷۳۰ (۱) گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۹۹/۱۰/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۹۹/۱۰/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ صورت های مالی حسابرسی شده میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ صورت های مالی حسابرسی شده میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد سالنه منتهی ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ صورت های مالی ۹ ماه و ۶ روز منتهی به ۳۱ فروزدین ۱۳۹۹ (حسابرسی شده) صورت های مالی ۹ ماه و ۶ روز منتهی به ۳۱ فروزدین ۱۳۹۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (اصلاح شده) صورت مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (اصلاح شده) ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه ۱۴۰۰ صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه ۱۴۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ صورت هاي مالي مياندوره اي دوره مالي ۳ ماهه منتهي به ۳۱ تير ۱۴۰۰ صورت هاي مالي مياندوره اي دوره مالي ۳ ماهه منتهي به ۳۱ تير ۱۴۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ گزارش عملکرد صندوق پاداش پشتیبان پارس گزارش عملکرد صندوق پاداش پشتیبان پارس ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ صورت وضعيت پرتفوي براي ماه منتهي به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ صورت وضعيت پرتفوي براي ماه منتهي به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ گزارش عملکرد صندوق پاداش پشتیبان پارس ۶ ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد صندوق پاداش پشتیبان پارس ۶ ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهي به ‎۱۴۰۰/۰۷/۳۰ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهي به ‎۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده