مجامع صندوق


تاریخ عنوان شرح سال مالی فایل ضمیمه
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مجمع موسسین صندوق مجمع موسسین صندوق مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ دعوت به مجمع صندوق پاداش پشتیبان پارس دعوت به مجمع صندوق پاداش پشتیبان پارس مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی پاداش پشتیبان پارس دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی پاداش پشتیبان پارس مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی پاداش پشتیبان پارس دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی پاداش پشتیبان پارس مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ اسامی حاضرین در مجمع اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ صورت جلسه صندوق پاداش پشتیبان پارس مورخ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ صورت جلسه صندوق پاداش پشتیبان پارس مورخ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ صورت جلسه صندوق پاداش پشتیبان پارس مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ صورت جلسه صندوق پاداش پشتیبان پارس مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پاداش پشتیبان پارس صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پاداش پشتیبان پارس ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ تاییدیه صورت جلسه مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ تاییدیه صورت جلسه مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ آکهی دعوت به مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ آکهی دعوت به مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ صورت جلسه مجمع صندوق پاداش پشتیبان پارس مورخ۱۳۹۸۱۰۲۲ صورت جلسه مجمع صندوق پاداش پشتیبان پارس مورخ۱۳۹۸۱۰۲۲ مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ صورت جلسه مجمع صندوق پاداش پشتیبان پارس مورخ۱۳۹۸۱۰۳۰ صورت جلسه مجمع صندوق پاداش پشتیبان پارس مورخ۱۳۹۸۱۰۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ آکهی دعوت به مجمع صندوق پاداش پشتیبان پارس آکهی دعوت به مجمع صندوق پاداش پشتیبان پارس مشاهده
۱۳۹۸/۱۲/۱۰

صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه صندوق پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه صندوق پاداش پشتیبان پارس

مشاهده
۱۳۹۸/۱۲/۲۰

صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

مشاهده
۱۳۹۸/۱۲/۲۸

آگهی دعوت به مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

مشاهده
۱۳۹۹/۰۱/۰۵

صورت وضعیت پرتفو اسفند ۱۳۹۸

مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۲۸

آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

مشاهده
۱۳۹۹/۰۳/۱۰

افشای پرتفوی صندوق بازارگردانی متنهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۹

مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۳۱

دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی پاداش پشتیبان پارس

مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۳۱

دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی پاداش پشتیبان پارس

مشاهده
۱۳۹۹/۰۵/۲۶

دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

مشاهده
۱۳۹۹/۰۶/۱۲

صورت جلسه مجمع سالانه صندوق پاداش پشتیبان پارس

مشاهده
۱۳۹۹/۰۶/۱۲

دعوت به مجمع تغییر آدرس

مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۲

ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

مشاهده
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ مشاهده
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ صورت جلسه مجمع صندوق مشاهده
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ اسامی حاضرین در مجمع مشاهده
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مشاهده
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ صورت جلسه مجمع در خصوص اضافه شدن نماد گشان به اوراق موضوع بازار گردانی مشاهده
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس تصمیم گیری در خصوص حذف نماد آسیا و سایر موارد ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ اسامی حاضرین در مجمع اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در خصوص حذف نمودن سهام و حق تقدم سهام شرکت بیمه آسیابا نماد آسیا از سهام موضوع بازارگردانی صندوق تصمیم گیری در خصوص حذف نمودن سهام و حق تقدم سهام شرکت بیمه آسیابا نماد آسیا از سهام موضوع بازارگردانی صندوق ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در خصوص تغییر هزینه کارمزد حسابرس صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در خصوص تغییر هزینه کارمزد حسابرس ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس جهت اضافه نمودن نماد قجام و قیستو دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس جهت اضافه نمودن نماد قجام و قیستو ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ جهت اضافه نمودن نماد قجام و قیستو حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ جهت اضافه نمودن نماد قجام و قیستو ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ مربوط به اضافه نمودن نماد قجام و قيستو صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ مربوط به اضافه نمودن نماد قجام و قيستو ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ دعوت به مجمع صندوق پاداش پشتیبان پارس مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ دعوت به مجمع صندوق پاداش پشتیبان پارس مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ (تغییر هزینه های ارکان) اسامی حاضرین در مجمع صندوق بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ (تغییر هزینه های ارکان) ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ (تغيير هزينه هاي ارکان) تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ (تغيير هزينه هاي ارکان) ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ آگهي دعوت به مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ اسامی حاضرین در مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس اسامی حاضرین در مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ تغییر در بند امید نامه - اضافه نمودن نماد جدید آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ تغییر در بند امید نامه - اضافه نمودن نماد جدید ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ اسامی حاضرین در مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس اسامی حاضرین در مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ تایید صورت جلسه مجمع تغییر هزینه های ارکارن صندوق تایید صورت جلسه مجمع تغییر هزینه های ارکارن صندوق ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اضافه کردن نماد دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اضافه کردن نماد ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اضافه کردن نماد اسامی حاضرین در مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اضافه کردن نماد ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ صورت جلسه مجمع سالانه صندوق بازار گردانی پاداش پشتیبان پارس منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (تایید شده سازمان) صورت جلسه مجمع سالانه صندوق بازار گردانی پاداش پشتیبان پارس منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (تایید شده سازمان) ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده